Opiskeluhuoltoryhmä on koulumme moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa käsittelemään koulussamme koulutyön sujumiseen liittyviä yleisiä asioita ja oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. Tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin ja opiskelun turvaaminen.

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, terveydenhoitaja ja koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan oppilaan huoltajat sekä asiantuntijoita kuten sosiaalityöntekijät, luokanvalvojat tai hoitavat lääkärit. Työryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus. Huoltaja voi ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoryhmän jäseniin ja tuoda lapsensa asian ryhmän käsiteltäväksi.