Yksityistielaki (560 /2018) korvaa vuonna 1963 voimaan tullen lain yksityisteistä. Uusi Yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31. päivänä joulukuuta 2019. Kumotun lain mukaisissa tielautakunnissa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevien asioiden käsittelyyn sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tielautakuntien tehtävät lakkaavat 31 päivänä joulukuuta 2019. Tielautakunnassa mainittuna päivänä vireillä olevan asian käsittely siirtyy tämän lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja siihen sovelletaan tätä lakia.

Kuntien tielautakuntien tehtävät siirretään yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.  Lain 71 §:ssä on luettelo yksityistietoimituksissa käsiteltävistä asioista. Muutoksenhaussa yksityistietoimituksessa tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta kiinteistönmuodostuslain mukaan, eli valittamalla maaoikeuteen.

Tiekuntien päätöksiä koskevat moiteasiat siirtyvät kokonaan käräjäoikeuksien ratkaistavaksi (65 §).

Yksityistielakiin pääsee kokonaisuudessaan tutustumaan täältä: Yksityistielaki 560/2018

 

Yksityisteiden avustukset Kosken Tl kunnassa

Kunta maksaa tiekunnille vuosittain 75 % hyväksyttävistä tienhoitomenoista kuitenkin enintään 700 € / km. Yksityisteiden kunnanavustusanomusten jättöaika päättyy vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Voimaan tullut yksityistielaki velvoittaa tiekuntaa, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. Muutoin kunta ei voi avustaa tiekuntaa.

Laissa edellytetyistä ilmoituksista löytyy infoa näistä linkeistä: Digiroad  sekä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

 

Valtion avustukset yksityisteille

Elykeskus myöntää avustuksia yksityisteille, lisätietoja: Ely-keskus avustukset