Kosken Tl kunnanvaltuusto on hyväksynyt vesihuollon kehittämissuunnitelman
16.11.2009 ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 16.5.2011.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuollon toiminta-alueet karttapalvelussa

 

Kosken Tl kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on tutkia ja selvittää
vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella ja toiminta-alueen ulkopuolella. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka.

Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan
kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti
vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen
yleissuunnitteluun.

Tarkoituksena on, että kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma kytkeytyy riittävästi
maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntäisi ja täydentäisi.
Kehittämissuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu
yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- ja asemakaavan laatiminen on vireillä.

Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu,
jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä
toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

Samassa yhteydessä on määritetty Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen toimintaalueet.