Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Esiopetuksessa olevalla lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla. Kunta voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Varhaiskasvatuspaikan saatuanne voitte käydä tutustumassa ennen hoidon alkua. Näin sekä lapsi että vanhemmat voivat varautua hoidon alkuun paremmin. Kun lapsi aloittaa hoidon, hänelle tehdään hoitosopimus vanhempien ja hoitohenkilöstön kesken sekä varhaiskasvatussuunnitelma.

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Hoitokausi on vuosittain 1.8. – 31.7., mutta varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

 

Esiopetus

Esiopetus on tärkeä ajanjakso lapsen elämässä. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla.  Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.  Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna esiopetusta. Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodeissa ja kouluissa.

 

Koululaisten aamuhoito

Ensimmäistä luokkaa käyvälle lapselle järjestetään aamuhoitoa ja koulun päätyttyä päivähoitoa kesäkuun ajalle.

 

Kuntalisä

Kuntalisä on perhekohtainen. Kuntalisää maksetaan 150 €/kk alle 3-vuotiaasta lapsesta ja perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan 50 €/kk. Lisän saaminen edellyttää, että perhe saa Kelalta kotihoidontuen hoitorahaa ja perheen kaikki alle kouluikäiset lapset tulee hoitaa kotona olevan vanhemman toimesta, kuitenkin 6-vuotias voi osallistua maksuttomaan esiopetukseen.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa.  Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää.

Koskella Tl varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu koskemaan koko varhaiskasvatuksen kenttää, päiväkoteja sekä perhepäivähoitoa.

Kosken varhaiskasvatussuunnitelma 2019