Tervetuloa Koski Tl varhaiskasvatuksen sivuille.
Täältä löydät tietoa kuntamme varhaiskasvatuspalveluista.

 

 

Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatusta voidaan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Laissa säädetty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen koskee päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavaa varhaiskasvatusta. Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Kunta voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatusta ohjaavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja Kosken Tl varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisvelvoite koskee myös kunnan hankkimaa muuta varhaiskasvatusta ja kunnan valvomaa yksityistä lasten päiväkotitoimintaa tai yksityistä perhepäivähoitoa. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat velvoittavia ja niitä tulee arvioida ja kehittää.

Koskella Tl varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu koskemaan koko varhaiskasvatuksen kenttää, päiväkoteja sekä perhepäivähoitoa.

Kosken varhaiskasvatussuunnitelma 2022

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Kosken tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelma

Varhaiskasvatuspaikan saatuanne voitte käydä tutustumassa ennen hoidon alkua. Näin sekä lapsi että vanhemmat voivat varautua hoidon alkuun paremmin. Kun lapsi aloittaa hoidon, hänelle tehdään hoitosopimus vanhempien ja kasvattajan kesken. Kaikille lapsille laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma.
Vasu_2022

 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Hoitokausi on vuosittain 1.8. – 31.7., mutta varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava 4 kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea sähköisesti eAsioinnin kautta.
eAsiointi

 

Esiopetus

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen. Tavoitteena on, että lapset oppivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja omaa ainutlaatuisuuttaan.

Esiopetusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ja Kosken Tl kunnan esiopetussuunnitelma.

Kosken Tl kunnan Esiopetuksen opintosuunnitelma 2023

Esiopetus on muuttunut huoltajaa velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen. 1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kosken Tl kunnassa esiopetusta järjestetään neljä tuntia viitenä päivänä viikossa. Esiopetus on huoltajalle maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava osapäivähoito on maksullista.

Esiopetukseen osallistuvat kuuluvat esiopetuksen osalta koulukuljetuksen piiriin. Kuljetuksen järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan päättämiä koulukuljetusperiaatteita.
Koulukuljetusperusteet

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito

Varhaiskasvatus järjestää ensimmäistä luokkaa käyvälle lapselle aamuhoitoa ja koulun päätyttyä päivähoitoa kesäkuun ajalle. Koululaisten iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Kosken Tl Nuorisoseura.
Kosken Tl Nuorisoseura

 

Kuntalisä

Kuntalisän saaminen edellyttää, että perhe saa Kelalta kotihoidontuen alle 3-vuotiaasta, jota hoidetaan kotona. Perheen muiden lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen ei enää vaikuta kuntalisän saamiseen.
Kuntalisä