Kosken Tl kunnanvaltuusto on 13.11.2012 päättänyt, että Kosken Tl kuntaan perustetaan vanhus – ja vammaisneuvosto. Neuvosto perustetaan samassa yhteydessä kun kunnan lautakuntiin valitaan jäsenet valtuustokaudeksi. Neuvoston toimintakausi on valtuustokausi.
Kunnanhallitus ja sosiaalilautakunta valitsevat kumpainenkin keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen vanhusneuvostoon.

Kuntalain § 27 – 28 säädentään vanhus- ja vammaisneuvostoista. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

 

Puheenjohtaja Osmo Korhonen

Sihteerinä toimii sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola

Kunnanhallituksen nimeämä jäsen Taisto Lehti ja varajäsen Martti Mäkitalo.

Sosiaalilautakunnan nimeämä jäsen Elina Kivikallio ja varajäsen Leena Puumalainen. (rivi ei päivitetty)

Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala osallistuu toimintaan.