Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kaikille asiakkaille tehdään tarvittaessa palvelusuunnitelma.

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Toimintaan varatun määrärahan ja harkinnan puitteissa järjestetään kaikille vammaisille henkilöille sopeutumisvalmennusta ja avustusta päivittäisissä toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin sekä tukea ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin.

Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Palveluja haetaan hakemuslomakkeella. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

 

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja                 044 744 1126

Lomakkeet