1 Koulun nimi

Talolan koulu, osoite Arkkilantie 2 31500 Koski Tl

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt  ovat voimassa kaikessa koulutyössä. Niitä on noudatettava myös koulumatkoilla ja koulun työsuunnitelmaan merkityissä, mutta sijainniltaan koulun ulkopuolisissa tapahtumissa.

Koulun alueina ovat koulun välittömässä läheisyydessä olevat piha- ja liikunta-alueet, kiinteistöt (Talolan koulu ja Ikkarmäki) käsityö- ja liikuntatilat Koulukeskuksen yhteydessä. Koulualueisiin kuuluvat myös vierailukohteet; kirjasto, kirkko, uimahalli, museo ja muut kiinteistöt sekä yhteistyökumppanit (yritykset, tilaisuudet eri puolilla kuntaa ja retkikohteet Suomessa).

 

3 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilailla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen,

oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen

<ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Erilaisilla oppijoilla on  tasavertainen asema sekä sukupuolten välisen tasa-arvon sekä

kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumiseen. Huomioimme myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja tasa-arvoista asemaa sekä kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen edistämistä kouluyhteisössä.

Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin

Oppilaita suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen. Talolan koulussa on Kiva –koulu (Kiusaamisen vastainen) suunnitelma käytössä

 

15 Perusopetuslaki 29 § 4 mom.

16 Suomen perustuslaki (731/1999) 16 § sivistykselliset oikeudet, 6 § yhdenvertaisuus, 7 § oikeus elämään sekä

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja 10 § yksityiselämän suoja sekä YK:n lapsen oikeuksien

sopimus 28 ja 29 artikla oikeus koulutukseen.

17 Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä,

ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lisäksi yhdenvertaisuuden

ja tasa-arvon edistämisestä on säädetty yhdenvertaisuuslaissa sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

annetussa laissa.

18 Perusopetuslaissa kirjattuja oppilaan oikeuksia ovat esimerkiksi 30 § oikeus saada opetusta, 31 § opetuksen

maksuttomuus, 29 § oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 32 § koulumatkaetu, 33 § majoitusetu, 34 § tapaturman

hoito ja terveydenhuolto, 31 § ruokailuetu, koulunkäynnin ja oppimisen tuki (16 § tukiopetus ja osa-aikainen

erityisopetus, 16 a § tehostettu tuki, 17 § erityinen tuki ja 17a § henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

koskeva suunnitelma) sekä 31a § oppilashuolto. Linkki Finlexin ajantasaiseen lainsäädäntöön. Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista

19 Tässä voidaan kirjoittaa esimerkiksi ”Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen”.

 

 

3.2. Oppilaan velvollisuudet

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus

on suoritettu.

Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

 

 

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

4.1. Hyvä käytös

Talolan koulussa edellytetään hyvien tapojen mukaista käyttäytymisestä, kuten toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistämistä ja kunnioittamista, tervehtimistä sekä ohjeiden noudattamista. Huolehditaan myös muista ja Annetaan toisille opiskelurauha.

Opastetaan oppilaita käyttämään asianmukaisesti lähteitä ja plagioinnin kiellosta. Esimerkiksi oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Asialliseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukainen pukeutuminen ja ettei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.23

Pidetään sovituista ajoista kiinni ja saavun ajoissa oppitunneille

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta tiedustelen aina opettajaltani hänen kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen. Luvan toisen oppilaan kuvan  julkaisuun voi antaa oppilaan huoltaja.

Koulun retkillä ja uimahallireissuilla suositellaan terveellisiä eväitä, energiajuomien käyttö on kielletty. Arvoesineet suositellaan jättämään kotiin koulupäivän ajaksi.

 

20 Perusopetuslaki 25 ja 26 §.

21 Toimivallasta poissaololuvan myöntämiseen määrätään hallinto- tai johtosäännössä.

22 Tässä voidaan todeta esimerkiksi ”Huolehdin muista” ja ”Annan toisille opiskelurauhan”.

23 Esimerkiksi hygienia- ja turvallisuussyistä oppilaita voidaan ohjata pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntatunnille

tai teknisen työn tunnille. Loukkaavana ja hyvän tavan vastaisena pukeutumisena voidaan pitää esimerkiksi

sellaisen asusteen pitämisen, johon on kirjoitettu tiettyyn väestöryhmään kohdistuva rasistinen ilmaus.

Asianmukaisen pukeutumisen arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaiden perusoikeudet itsemääräämiseen ja

yksityisyyden suojaan. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan (EOAK 2948/2/08) todennut kategorisen

lävistyskorukiellon laittomaksi, koska se loukkasi perusoikeutena suojattuja itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden

suojaa eli oikeutta määrätä vapaasti omasta kehostaan ja ulkonäöstään.

24 Myöhästyneen oppilaan pääsyä oppitunnille voidaan rajoittaa, mutta sitä ei voida kokonaan estää. Rajoitus voi

olla perusteltu esimerkiksi päivänavauksen ajaksi. Tässä voidaan todeta esimerkiksi ”Saavun ajoissa oppitunneille”.

25 Henkilötietolaki (523/1999) kieltää toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaisemisen ilman tämän suostumusta,

jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta. Rikoslain (39/1889) 24 luvussa mm. sekä 8 § yksityiselämää

loukkaavan tiedon levittäminen että 9-10 § kuvan kohteen kunnian loukkaaminen on säädetty rangaistaviksi

teoksi. Ks. tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston opas: Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain

kannalta 2010. Ks. myös apulaisoikeuskanslerin ratkaisu (OKV 166/1/2008 järjestyssäännöissä ei voitu kokonaan

kieltää valokuvaamista, videointia ja nauhoittamista koulun alueella). Valokuvien ja videoiden käytössä

tulee huomioida lisäksi tekijänoikeudet. Valokuvan ja videon valmistajalla on teokseensa tekijänoikeus. Ks. lisää

tekijänoikeuksista tekijänoikeuslaki (404/1961) ja http://www.tekijanoikeus.fi/ . Tässä voidaan todeta esimerkiksi:

”Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää koulussa. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut

luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on

tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat. Epäillessäni sisältöjeni asiallisuutta tiedustelen aina opettajaltani hänen

kantaansa mahdolliseen julkaisemiseen.”

26 Suositus voi koskea esimerkiksi, ettei kouluun tuotaisi arvoesineitä, makeisia ja energiajuomia.

 

4.2. Oleskelu ja liikkuminen
P
ääsääntöisesti välitunnit vietetään koulun piha-alueella. Pihavalvoja tai koulun opettaja voi tehdä päätöksen välitunnin vietosta sisällä, jos säätila tai muut syyt vaativat niin.

Poistuminen koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä on kielletty.

4.3. Koulumatkojen kulkemisessa suositellaan:

Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät kevyenliikenteen väyliä. Rivi- tai omakotitalojen pihojen läpi oikaiseminen on kielletty. Suositellaan pyöräilykypärän käyttöä koulumatkoilla. Suositellaan taksioppilaille heijastinliivien käyttöä koulumatkoilla. Suositellaan heijastimien käyttöä sekä vaatteissa että repussa.

4.4. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kunnioitetaan koulun omaisuutta ja oppimateriaaleja. Huolehditaan omista tavaroista sekä toisten omaisuudesta.

Roskaaminen on kielletty. Roskaajien pitää siivota jäljet.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa.

koulun omaisuuden puhdistamisesta tai järjestämisestä
Selvitetään, oliko tapaus vahinko vai tahallisesti tehty. Oppilasta kuullaan vahingonteon yhteydessä ja tarvittaessa luokanopettaja tai rehtori pitää kasvatuskeskustelun. Kasvatuskeskustelu merkitään wilmaan. Huoltajille ilmoitetaan asiasta.

 

4.5. Turvallisuus

Ilmoitetaan viipymättä turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.

Polkupyörät säilytetään lukittuina koulun takana pyörätelineissä. Sukset säilytetään koulupäivän aikana ulkoseinän vieressä. Lumipallojen heitto on kielletty koulualueella.

Toimitaan ja käyttäydytään välitunnilla niin, ettei siitä ole haittaa muille oppilaille.

Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

4.6. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Koulun tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään opettajan ohjeita noudattaen. Internettiä ja koulun tietoverkkoa käytetään opettajan ohjeiden mukaisesti vastuullisesti ja asiallisesti.  Oppilas vastaa itse omien laitteiden käytöstä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana.

Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen
aikana on kielletty. Oppilaiden tulee muistaa, että he ovat koulussa oppiakseen asioita ja siksi noudattaa opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla. Välitunnillakin on kiva jutella kavereiden kanssa kasvotusten. Tehdään muille vain asioita, joita tahtoisin heidän tekevän itselle. Kukaan ei halua joutua kiusatuksi sen paremmin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakaan. Siksi toimitaan vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa.

27 Esimerkiksi polkupyörällä kouluun tuloa ei voida kokonaan kieltää.

28 Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 2 §:n mukaan myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen. Jos vahingon

on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen

ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä

muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Ks. vahingonkorvaamisesta apulaisoikeusasiamiehen

ratkaisu (EOAK 3327/4/10) ja apulaisoikeuskanslerin ratkaisu (OKV/15/50/2012).

29 Kameravalvontaa koskevat henkilötietolain 5, 6, 7, 9, 24, 32 ja 34 §:t. Ks. tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston

opas: Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely 2011.

30 Mobiilaitteiksi voidaan katsoa esimerkiksi älypuhelimet, tablettitietokoneet ja älykellot. Perusopetuksen opetussuunnitelmien

perusteiden 2014 mukaan s. 28 oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen

tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla tulee varmistaa, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto-

ja viestintäteknologian käyttöön.

31 Koulun järjestyssäännöissä ei voida esimerkiksi kokonaan kieltää mobiililaitteiden tuomista kouluun, mutta järjestyssäännöillä

voidaan rajoittaa mobiililaitteiden käyttöä opetuksen aikana. Koulu voi edellyttää, että mobiililaite

on häiriötä aiheuttamattomassa tilassa opetuksen aikana. Kielto koskee tällöin myös kuvan ja äänen lähettämistä

suoratoistona (ns. livestream) oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä. Mobiililaitteiden käyttöä

ei voida kokonaan kieltää välitunneilla tai muina aikoina, jolloin opetusta ei anneta. Yksittäistapauksissa voidaan

kuitenkin puuttua mobiililaitteiden käyttöön välitunneilla, jos laitetta käytetään esimerkiksi kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.

Ks. myös em. (OKV 166/1/2008). Tässä voidaan todeta esimerkiksi: ”Muistan, että olen koulussa

oppiakseni asioita. Siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla.

Välitunnillakin on kiva jutella kavereiden kanssa kasvotusten. Teen muille vain asioita, joita tahtoisin

heidän tekevän minulle. Kukaan ei halua joutua kiusatuksi sen paremmin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakaan.

Siksi toimin vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa.”

 

4.7. Päihteet ja vaaralliset esineet

Kouluun ei saa tuoda lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita, kuten: alkoholia, tupakkalain tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita (koskee myös nuuskaa ja sähkötupakkaa), huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaaviaesineitä ja aineita.
 

4.8. Kurinpito

Talolan koulussa kurinpitokeinoina on esimerkiksi lyömisessä ja kiusaamisessa kasvatuskeskustelu. Kasvatuskeskustelun jälkeen asiaa seurataan erikseen sovittavan ajan. Kasvatuskeskustelusta tehdään merkintä wilmaan. Lumipallonheitosta saa jälki-istuntoa 15 min. Kiroilusta saa jälki-istuntoa 15 min.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

4.9. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan yleisesti yhteisessä tilaisuudessa elokuussa lukuvuoden alussa ja kukin luokanopettaja käy tarkemmin säännöt läpi luokan kanssa.

Järjestyssääntöjä seurataan lukuvuosittain ja tarkistetaan viimeistään toukokuussa ennen lukuvuoden päättymistä. Oppilaskunnan hallitus käsittelee  koulun järjestyssäännöt lukuvuoden alussa kokouksessaan.

 

Opetuksen järjestäjät voivat määrätä muustakin kuin tässä mainituista asioista eivätkä kaikki tämän

luettelon kohdat ole välttämättömiä.

 

32 Perusopetuslaki 29 §, lukiolaki 21 §, laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 28 § ja järjestyslaki (612/2003) 9

§. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito

on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti

soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

33 Voimassa olevan tupakkalain 2 § kattaa esimerkiksi nuuskan. Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys

(HE 15/2016) kieltää myös sähkötupakan käytön alaikäisiltä. Ks. apulaisoikeuskanslerin ratkaisu

(OKV/427/1/2011).

34 Huumausainelaki (373/2008) 3 §. Ks. myös Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista

ja kasveista (543/2008).

35 Opetushallituksen ja Säteilyturvakeskuksen tiedote laserosoittimien vaaroista 14.12.2012.

36 Energiajuomat eivät ole lain tarkoittamia kiellettyjä aineita. Esimerkiksi terveystiedon tunnilla voidaan käsitellä

niiden terveyshaittoja.

37 Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat 35 § 3 mom. siivousvelvoite, 35a §

kasvatuskeskustelu, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen poistumaan, 36 § 3 mom.

oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, 36 § 4 mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään,

36 § 1 mom. kirjallinen varoitus ja 36 § 1 mom. määräaikainen erottaminen. Perusopetuslain mukaisia

turvaamistoimenpiteitä ovat 36b § 1 mom. oppilaan poistaminen tilasta, 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto

ja 36e § tavaroiden tarkastaminen sekä 36b § 2 mom. ja 36 d 2 mom. voimakeinojen käyttäminen. Kurinpitomenettelyjä

koskevat säännökset löytyvät kattavasti perusopetuslain 35 – 36i §:stä. Lukion ja ammatillisen

peruskoulutuksen kurinpitokeinoja, turvaamistoimenpiteitä ja muita seuraamuksia koskevat säännökset löytyvät

lukiolain 26 – 26g §:stä ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 34a – 35g §:stä. Ks. apulaisoikeusasiamiehen

ratkaisut (EOAK 2479/4/02, EOAK 3826/4/05 ja EOAK 3263/4/10): oppilaalle voidaan määrätä

vain laissa säädetty kurinpitorangaistus tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetulla tavalla.

38 Perusopetuslaki 36e §, lukiolaki 26 e §, laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 35e §.

39 Perusopetuslaki 36d, 36f ja 36g §, lukiolaki 26d, 26f ja 26g, laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 35d, 35f ja

35g §.

40 Perusopetuslaki 36d, 36f ja 36g §, lukiolaki 26d, 26f ja 26g, laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 35d, 35f ja

35g §.

41 Opetuksen järjestäjän tulee suunnitella, miten järjestyssäännöt julkaistaan ja miten sääntöjä käsitellään oppilaiden,

huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa. Samalla tulee suunnitella, missä säännöt ovat oppilaiden,

huoltajien ja henkilökunnan nähtävillä.