Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pidettävä rekisteröitävistä ja luvanvaraisista keskisuurista energiantuotantolaitoksista rekisteriä.
Rekisteriin tallennetut tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

(Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiatuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista 1065/2017, 21 §)