Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennetun ympäristön hoitoa. Rakennetun ympäristön hoidosta annetaan yleisiä määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Jos rakennusten kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai ympäristön siistittäväksi. Rakennus voidaan määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen, jos siitä on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle.

Jatkuvan valvonnan asioita ovat esimerkiksi:

  • luvaton rakentaminen
  • luvaton käyttötarkoituksen muutos
  • epäsiistit rakennusten ympäristöt
  • luvaton maisematyö (maantäyttö ja maankaivu)

Kaikista jatkuvan valvonnan asioista voi tehdä toimenpidepyynnön rakennusvalvontaviranomaiselle. Toimenpidepyyntö on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava ja päivättävä. Toimenpidepyynnössä on ilmoitettava, mikä/mitkä asiat loukkaavat pyynnön tekijän etua tai oikeutta tai ovat muuten maankäyttö- ja rakennuslain vastaisia. Lisätietoja voi tiedustella rakennusvalvonnasta.

Toimenpidepyyntölomake

 

Rakennuksen ja sen ympäristön hoito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Ulkovarastointi
Ulkovarastointi on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta.
Asemakaava-alueella ulkovarastointikielto on tiukempi. Jos asemakaavasta ei muuta johdu, on häiriötä aiheuttava ja ympäristöä rumentava ulkovarastointi kielletty. Kielto koskee myös pitkäaikaista tai laajaa tavaroiden ulkosäilytystä, vaikka siitä ei aiheutuisikaan häiriötä.

Piha-alueen hoito
Piha-alueet on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.