Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Rakentamisen luvat ja ilmoitukset

Rakennushankkeen suunnittelua käynnistettäessä kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, missä selvitetään hankkeen luvanvaraisuus. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös huolehtia rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi rakentamiseen liittyviä määräyksiä annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sekä kunnan rakennusjärjestyksestä (linkki).

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Hae lupaa sähköisesti
Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä asiointipalvelua ole yhteydessä rakennusvalvontaan. Myös toimenpidelupahakemukset, toimenpideilmoitukset sekä neuvontapyynnöt kannattaa jättää Lupapisteen kautta. Ohjeita Lupapisteen käyttöön löydät täältä: linkki

Suunnitelmat on hyvä esitellä rakennusvalvonnassa ennen luvan jättämistä, jolloin varmistutaan hankkeen toteutuskelpoisuudesta sekä lupakäsittelyä varten tarvittavista liitteistä. Yhteyttä voit ottaa rakennustarkastajaan Lupapisteen kautta, soittamalla tai sähköpostilla.
Joutuisammin lupaprosessi hoituu Lupapiste-palvelun kautta, jolloin lupapiirustukset, lomakkeet ja hakemus saadaan heti digitaalisessa muodossa järjestelmään. Ohjeita rakennus- ja toimenpidelupaa varten tarvittaviin liitteisiin.

Taksat ja katselmukset
Luvan käsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. Rakennusvalvonnan taksa on 13.2.2023 Kosken Tl kunnanvaltuuston vahvistama.

Katselmuksien ja tarkastuksien määrä vaihtelee luvan laajuudesta ja rakentamisen vaativuudesta riippuen. Katselmuksien tarve määritellään lupaa myöntäessä ja löydät ne lupapäätöksestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava työnjohtajien kanssa, että luvassa määritellyt katselmukset ja ehdot tulee lupamääräysten mukaisesti hoidettua.

Katselmukset tilaa rakennusvalvonnasta yleensä rakennushankkeen vastaava työnjohtaja ja tarkastuksen ajankohta kannattaa sopia riittävän ajoissa.

Työmaalla on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttämisessä on tärkeää, että vastuuhenkilöt on nimetty ja vastaava työnjohtaja varmentaa suoritetut tarkastukset nimikirjoituksellaan. Tarkastusasiakirjaa voi täyttää Lupapisteessä tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella.

Kosken Tl kunta rakennusjärjestys
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Suomen rakentamismääräyskokoelma
Rakennusvalvontataksa

Rakennetun ympäristön valvonta
Rakennusvalvonnan ohjeita

 

Rakennustarkastaja Saija Kaleva

  • puhelin: 044 744 1130
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@koski.fi