Mikäli et halua käyttää Lupapiste palvelua, voi rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen edelleen jättää paperisena. Liitteitä toimitetaan jokaista yksi kappale, lukuun ottamatta pääpiirustuksia 2 sarjaa. Alla ohjeita ja linkkejä lomakkeisiin.

Lupapistepalvelun kautta rakennus- tai toimenpidelupaa haettaessa voi tarvittaessa käyttää (esim naapurin kuulemislomake) alla olevia lomakkeita; täyttää käsin ja skannata Lupapiste-palveluun. Alla olevaa rakennuslupalomaketta tai RH-lomakkeita ei ole tarve täyttää/toimittaa mikäli lupaa haetaan sähköisenä Lupapiste-palvelussa.

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus

Naapurin kuuleminen ja tiedottaminen rakennuslupahakemuksesta
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Naapurien kuulemisen kannattaa hoitaa luvanhakijan itse mikäli mahdollista ja säästää näin kustannuksissa. Luvanhakija on kuulemisen suorittaessaan vastuussa siitä, että kuulemisprosessi on suoritettu oikein (esitetty oikeat piirustukset kokonaisuudessaan ja annettu mahdollisuus ilmaista mielipiteensä). Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat. Lisäksi rakennushankkeesta on tiedotettava rakennuspaikalla työmaakyltillä. Kyltistä selviää rakennushankkeen laatu ja laajuus, rakennushankkeeseen ryhtyvä(t), pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja yhteystietoineen sekä kohteen aloitusajankohta (kk/v) ja arvioitu valmistumisajankohta (kk/v).
Naapurin suostumuslomake

RH1
Rakennushankeilmoitus (RH 1) liitetään aina lupahakemukseen, kun on kysymys uudisrakentamisesta,
laajentamisesta, uudestaan rakentamiseen verrattavasta muutostyöstä tai perusparantamisesta.
Rakennushankeilmoitus täytetään erikseen jokaisesta rakennuksesta.
RH2
Asuinhuoneistot -lomake (RH 2) täytetään, kun rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto ja muutostyössä, kun asuinhuoneistotiedoissa tapahtuu muutoksia.
RH-lomakkeiden täyttöohjeet ovat ko. lomakkeiden kääntöpuolella.

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Omistus- tai hallintaoikeusselvitys edellytetään kaikissa lupahakemuksissa. Poikkeuksena on rakennusaikainen muutoslupahakemus, joka voidaan ottaa käsiteltäväksi ilman omistus- tai hallintaoikeuden selvittämistä, jos alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen hallintasuhteissa ei ole tapahtunut muutosta. Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta voi olla seuraava: Alle 3kk vanha jäljennös voimassaolevasta lainhuutotodistuksesta, jäljennös kauppakirjasta, jäljennös vuokrasopimuksesta

Kaupparekisteriote
Mikäli hakijana on yhtiö, tarvitaan ote kaupparekisteristä. Siitä selviää yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen oikeutetut henkilöt.

Kaava- ja karttaotteet
Lupahakemuksen liitteenä on oltava kaava-alueella virallinen ote kaavasta ja kaava-alueiden ulkopuolella virallinen ote rekisterikartasta. Kaavaote on tarpeellinen suunnittelijalle jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Ennakkoluvat
Mikäli hankkeelle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös, tarvitaan luvan liitteeksi niiden alkuperäinen päätöspöytäkirja varustettuna lainvoimaisuusleimalla.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys sekä pohjatutkimus
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisesti rakennuslupahakemuksen liitteeksi tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä, korkeusasemista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys tulee tehdä aina omakotitalohankkeista ja kokoluokaltaan sitä vastaavista ja suuremmista hankkeista. Tarvittaessa rakennuspaikasta on tehtävä pohjatutkimus.

Energiaselvitys ja -todistus
Rakennuksen energiaselvitys- ja –todistus tulee liittää hakemukseen, jos kyseessä on uusi rakennus, jonka lämmitykseen käytetään energiaa. Rakennukset joille energiaselvitystä ja – todistusta ei tarvita, on määritelty Suomen rakentamismääräyksissä.

Jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus
Mikäli rakennusta ei liitetä viemäriverkostoon, on rakennuslupahakemukseen liitettävä pääsuunnittelijan allekirjoittama jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus tai suunnitelma.

Perustelut poikkeamiselle
Mikäli rakennusluvan yhteydessä haetaan vähäistä poikkeamista määräyksistä ja säännöksistä, tulee lupahakemuksen yhteydessä esittää kirjallisesti mistä halutaan poiketa ja perustelut poikkeamiselle.

Valtakirja
Mikäli hakemuksen tai ilmoituksen allekirjoittaa asiamies eikä hakija itse, tulee hakemukseen liittää tarkoituksenmukainen valtakirja.

Ote kokouspöytäkirjasta
Jos luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö ja rakennustoimenpide saattaa olennaisesti vaikuttaa asumisolosuhteisiin kiinteistössä, on hakemukseen liitettävä asunto-osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja, josta ilmenee, että kyseessä olevalle toimenpiteelle on päätetty hakea lupaa.

Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä
Rakennuksen purkamislupaan tulee liittää selvitys purkujätteen määrästä, laadusta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Purkujäteselvitystä ei tarvita, mikäli jätteen määrä on vähäinen. Purkamisluvassa tai purkamisilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Tieliittymälupa yleiseen tiehen liityttäessä
Rakennettaessa kaava-alueen ulkopuolella yleiselle tielle uusi liittymä, tarvitaan liittymän tekoon tiehallinnon lupa. ELYn liittymäluvat.

Suunnittelijailmoitus
Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan suunnittelijailmoitus tulee liittää lupahakemukseen.

Piirustukset
Rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, jotka pätevä suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.

Lupahakemukseen liitetään pääpiirustukset. Lupapisteen kautta lupaa haettaessa riittää sähköiset suunnitelmat, paperisena kaksi sarjaa hankkeen pääpiirustuksia. Piirustukset tulee laatia ja taittaa Suomen Rakentamismääräysten vaatimusten mukaiset.

Alla on esitetty luettelo piirustuksista, joita uudisrakentamisessa tarvitaan sekä luettelo asioista, jotka piirustuksissa yleensä on esitettävä. Muutos- tai laajennuslupaa haettaessa on piirustuksissa esitettävä purettavaksi aiotut sekä jäävät rakennusosat omilla merkinnöillään.

Suunnitelmia kannattaa käydä esittelemässä rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa.

Lupahakemuksiin on yleensä liitettävä seuraavassa esitetyt piirustukset:

Asemapiirros

Mittakaava 1:500 tai 1:200

Rakennettavaksi aiotut rakennukset ja rakennelmat sekä aidat
Purettavat rakennukset, olemassa olevat rakennukset
Olemassa olevat rakennukset (myös lähi naapurusto) on nimettävä käyttötarkoituksensa mukaan
Rakennuksen päämitat ja sen mitoitus rajoista ja rakennuksista
Jätehuolto
Pintavesijärjestelyt/ salaojan purkupaikat
Rakennusten vesi- ja viemärijohdot
Vesi- ja viemäriverkostoalueen ulkopuolella jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon sijainti ja etäisyydet
Maalämpöjärjestelmän sijainti
Ajo- ja kulkutiet, ajoneuvoliittymän leveys
Autopaikat, autopaikkalaskelma omakotitaloa suuremmissa hankkeissa
Kerrosala-, kokonaisala- ja tilavuuslaskelmat
Leikki- ja oleskelualueet, kuivatus- ja tomutuspaikat
Pihan pintamateriaalit
Korkeussuhteet korkeuskäyrin (olevat ja tulevat)
Tontin kulmapisteiden korkeusasemat
Rakennuksen nurkkapisteiden korkeusasemat (entiset suluissa)
Lattiatasojen korkeusasemat
Tien korkeusasemat
Kiinteistön viralliset tunnukset
Kiinteistön rajat ja pituudet
Naapurien rakennukset ja rakennusalojen rajat
Ilmansuuntanuoli
Asemakaavan mukaiset rakennusalojen rajat
Tarpeelliset asemakaavamerkinnät mm. käyttötarkoitus, kerrosluku, rakennusoikeus
Istutukset
Rajalle istutettavista aidoista, pensasryhmistä ja niiden tarvitsemasta huoltotilasta on sovittava naapuritontin haltijan kanssa (naapurin kuuleminen).

Tonttiliittymä ja autopaikat
Tontille tuleva ajoneuvoliittymä saa pientalotontilla olla enintään 5 metriä leveä. Autopaikkoja on sijoitettava tontille vähintään asemakaavassa edellytetty määrä. Pihajärjestelyt tulee suunnitella siten, että auton mahtuu kääntämään omassa pihassa. Autotallin oven edessä on oltava vähintään 5 metriä tilaa tontin puolella kadun puoleisesta rajasta mitattuna.

Pohjapiirrokset
mittakaava 1:50 tai 1:100
Rakennuksen päämitat (syvennykset, erkkerit, aukot lattiassa, yli 1,6 metriä korkeiden tilojen mitoitus)
Lattiatasojen korkeusasemat
Huoneiden käyttötarkoitus
Rakennusosien ainemerkinnät
Lämmitysjärjestelmä (kattilahuoneessa esitettävä kattilan teho)
Savuhormit (vaakaleikkaus mitoitettuna 1:20)
Ovien leveydet, mikäli leveys poikkeaa määräysten mukaisesta
Huoneiden kiinteä sisustus
Leikkausten paikat, viitemerkit
Muutosalan rajaukset
Palo-osastoinnin rajat ja tasot
Paloluokka, palovaarallisuusluokka ja suojaustaso
Hätäpoistumistiet
Olemassa olevat seinät ja muutokset esitettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman piirustusmerkintöjen mukaisesti.

Leikkauspiirrokset ja rakennetyypit
Mittakaava 1:50 tai 1:100 ja 1:20
Kerroksen tai kerrosten korkeusasemat
Harjan, räystään yms. korkeusasemat
Kerros- ja huonekorkeudet
Ainemerkinnät
Vesikaton kaltevuus
Rakenteiden U-arvot
Rakenteiden paloluokka (eri paloalueita rajoittavissa rakenteissa)
Rakenteiden dB-arvo tarvittaessa
Rakennevahvuudet ja materiaalimerkinnät

Julkisivupiirrokset
Julkisivu- ja kattopintojen materiaalit ja värit (käsittelytapoineen)
Talotikkaat, vesikaton varusteet, esim. lumiesteet
Hätäpoistumistiet
Alkuperäisen maanpinnan korkeus katkoviivoin esitettynä
Kadunpuoleisella julkisivulla kadun korkeusasema
Savupiipun korkeus vesikatolla