TOIMINTA-AJATUS

Oppilashuollon toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia tukitoimia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

TAVOITTEET

Oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja puuttua riittävän ajoissa oppimisen esteisiin:
-lapset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua kasvuunsa, kehitykseensä ja koulunkäyntiinsä
-vanhemmat saavat tukea lastensa kasvatukseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä
-opettajat saavat oppilashuoltotyöryhmältä tukea työhönsä
-koulun ilmapiiri, asenteet, tiedot ja työkäytänteet kehittyvät oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin kannalta myönteisesti
-koulu toimii hyvässä yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa oppilashuollollisissa asioissa
-oppilashuoltoryhmän omat tiedot, taidot ja työkäytänteet kehittyvät siten, että ne edistävät edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemistä

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Kosken tl Talolan koulun alakoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Siihen kuuluvat, rehtori, koulupsykologi, erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa kokouksiin osallistuu luokanopettaja, oppilas, huoltajat ja muita opettajia. Sosiaalitoimen edustaja osallistuu oppilashuoltoryhmään vähintään kerran lukukaudessa , ajan salliessa myös useamminkin. Kokoonkutsujana on rehtori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa.

OPPILASKOHTAINEN TYÖ

1.Talolan kouluun liittyvät turvallisuussuunnitelmat

1.1.Kriisisuunnitelma
1.2.Turvallisuussuunnitelma

2. Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä ohjata häntä terveellisten elämäntapojen omaksumiseen ja omatoimisuuteen.

Terveydenhoitaja seuraa oppilaan terveydentilaa oppilaskohtaisten terveystarkastusten avulla, antaa ohjelmanmukaiset rokotukset ja antaa terveysvalistusta. Terveydenhoitaja seuraa myös koulun fyysistä ja –psyykistä oppimisympäristöä. Kouluterveydenhoitaja on yhteistyössä koululääkäriin, oppilaan huoltajiin ja koulun opettajiin.

3. Koululääkäri

Koululääkärin terveystarkastukset tehdään 5. luokan oppilaille kevätlukukauden aikana.

4. Koulupsykologi

Koulupsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja edustaa psykologista asiantuntemusta oppilashuoltoryhmässä. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen ja psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen psykologisen tutkimuksen ja konsultaation sekä tukea antavien keskustelujen ja neuvottelujen avulla.

Koulupsykologina toimii lukuvuonna 2004-05 psykologi Marjaana Leino. Hän on tavoitettavissa koululla keskiviikkoisin. Lisäksi koulupsykologi on tavoitettavissa puhelimitse kaikkina viikonpäivinä maanantaista perjantaihin puh.no. 044-0847435

5. Erityisopettaja

Erityisopetus on oppimisen esteitä ja kouluvaikeuksien syntymistä ennaltaehkäisevää työtä. Erityisopettajan työn keskeisenä tavoitteena on oppilaan itsetunnon kohottaminen ja oppimismotivaation parantaminen. Talolan koulussa erityisopettajana toimii erityis.op. Satu Hallongren

6. Hammashoitola

Oppilaiden hammastarkastukset tehdään luokittain lukuvuodenaikana. Hoitoa helpottaa hammashoitolan sijainti koulun piha-alueen toisella reunalla.

7. Sosiaalitoimi

8. Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti.

9. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuu teoistaan.

YHTEISTYÖ NIVELVAIHEISSA

Aloitetaan säännöllinen yhteistyö huoltajien kanssa heti koulunaloitusvaiheessa ja ylläpidetään sitä läpi kouluajan

Talolan koulun kodin ja koulun välinen yhteistyösuunnitelma

Arviointi

Yhteistyössä neuvolan, päivähoidon ja esiopetuksen kanssa saadaan koulutulokkaista riittävästi koulutyön kannalta tärkeätä tietoa

Uudet oppilaat tutustuvat tulevaan kouluunsa huhti-toukokuussa

Luokanopettajat tukevat myönteisen ryhmähengen muodostumista luokissa

Luokanopettajan tai oppilashuoltoryhmän jäsenten vaihtuessa varmistetaan tiedon siirtyminen opettajalta toiselle tai uudelle jäsenelle

Oppilaan siirtyessä 7. luokalle tehdään yhteistyötä vastaanottavan koulun kanssa järjestämällä informaatiotilaisuuksia oppilaille ja huoltajille

KOULURUOKAILU

Kouluateria on tärkeä osa oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Kouluruokailu on myös osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Ruokalahenkilöstö on opettajien rinnalla oheiskasvattajina ravitsemusasioissa ja hyvien tapojen opettamisessa.

Ruokailu on miellyttävä hetki koulutyöskentelyn lomassa. Oppilaita ohjataan terveellisiin ruokailutottumuksiin ja hyviin tapoihin, joihin kuuluu myös toisten huomioiminen ruokaillessa.

Talolan koulussa ruokailu tapahtuu kahdessa ruokailuvuorossa.

Erityisruokavaliot ja ruoka-aineherkkyydet kartoitetaan vuosittain yhteistyössä terveydenhoitajan ja ruokalahenkilöstön kanssa.

Oppilaat voivat syödä omia terveellisiä välipalojaan pitempien koulupäivien lomassa, ruokasalissa klo 13.00-13.15.

KOULUMATKAT

Oppilaat opastetaan kulkemaan koulumatkat turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen. Polkupyörällä kouluun tulevat oppilaat käyttävät koulumatkalla pyöräilykypärää.

Koulukyydityksissä mukana olevien oppilaiden liikennekasvatukseen osallistuvat myös koulukyydityksestä huolehtivat. Talolan koulussa on kouluaamuina ns. kyydityksessä olevien oppilaiden valvontatunti.

OPPILASHUOLLON KEHITTÄMINEN

Oppilashuollon kehittämishaasteita:

-oppilashuoltotyön arviointi

-perheiden voimavarojen hyödyntäminen

-koko henkilökunnan mukaan saaminen oppilashuoltotyöhön