Maa-ainesten ottamista säätelee maa-aineslaki. Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslupa. Maa-ainesten ottamista valvoo Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän alueella Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta.

Maa-ainesten ottajan on varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheutua ympäristölle kohtuutonta haittaa.

Maa-aineslupahakemus

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen toimitetaan Kosken Tl Ympäristönsuojeluun ja osoitetaan Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle. Lupaa voi hakea yksityishenkilö, yksityisoikeudellinen yhteisö tai julkisyhteisö kuten kunta tai valtio. Luvan hakijan on oltava alueen omistaja tai muu haltija, jolla on oikeus alueen maa-ainesten hyödyntämiseen.

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Maa-ainesten ottamislupaa voidaan hakea sähköisellä lomakkeella. Lupahakemus liitteineen on tehtävä vähintään neljänä kappaleena. Tarkempi määrä on hyvä tarkistaa Ympäristönsuojelusta.

Ottamissuunnitelman laatimisessa on noudatettava ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009. Hakemuksen liitteitä ottamissuunnitelman lisäksi ovat selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamisalueeseen tai maanomistajan suostumuksesta ottamiseen, kiinteistörekisteri ja rekisterikartta sekä tarvittaessa YVA-arviointiselostus ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointiselostus. Myös viranomaisilta hankitut lausunnot sekä naapurien kuulemista koskevat tiedot voidaan liittää hakemukseen.

Yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muutosten myötä 1.7.2016 lähtien samaa hanketta koskeva maa-aineslain mukainen lupa ja ympäristönsuojelulain mukainen lupa voidaan ratkaista yhteismenettelyssä samalla päätöksellä.

Kotitarveotto

Maa-ainesten ottamislupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöinkin maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen  tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarpeena voidaan pitää maa-ainesten ottamista tilan normaaliin rakennustoimintaan, salaojitukseen tai tilusteiden kunnossapitoon. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi esim. naapurille tai tiekunnalle ei ole mahdollista ilman lupaa. Kotitarveottamista voivat harjoittaa yksityishenkilöiden lisäksi muun muassa maatalousyhtymät, mikäli ottamistoiminta on muutoin kotitarveoton määritelmän mukaista.

Kotitarveotosta pitää tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli otto on mittavaa (enintään 500 k-m3) tai tapahtuu pohjavesialueella. Pohjavesialueella tapahtuvasta kotitarveotosta tulee ottajan ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus. Ottaja on velvollinen selvittämään sijaitseeko ottopaikka pohjavesialueella tai onko alueella muita ottamista rajoittavia seikkoja.