Kosken Tl kotihoidon tuen kuntalisän myöntämisessä noudatetaan seuraavia myöntämisperiaatteita:

  • Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, josta Kela maksaa kotihoidontukea.
  • Lapsen vanhemmat tai toinen vanhempi itse hoitaa lasta kotona.
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona.
  • Kuntalisää maksetaan 150 €/kk alle 3-vuotiaasta lapsesta. Perheen muista alle esiopetusikäisistä lapsista maksetaan 50 €/kk. Kuntalisää ei makseta äitiys- ja vanhempainrahakaudella.
  • Kuntalisä myönnetään hakemiskuukauden alusta lukien. Lisää ei myönnetä takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta.
  • Kuntalisä on veronalaista tuloa. Lisää myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.
  • Kuntalisä maksetaan jälkikäteen kunkin kuukauden 15pv.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa Kelan päätös lasten kotihoidon tuesta ja alkuperäinen verokortti (veronpidätys perusprosentin mukaan).

Kuntalisää myönnetään vuoden loppuun asti. Jos olet hakenut kuntalisää koko lastenhoidon tuen myöntämisen ajaksi, uutta hakemusta ei tarvitse toimittaa. Vuoden alussa kuntalisästä tehdään uusi päätös.

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on, että kuntalisää saava vanhempi jää kokonaan pois palkkatöistä. Satunnaisia ja yksittäisiä työpäiviä voidaan ilman erillispäätöstä tehdä maksimissaan 7 pv/kk ilman, että sillä on vaikutusta kuntalisään.

Muutoksista on ilmoitettava välittömästi.

Kuntalisän myöntämisperiaatteet pysyvät muuten samoina, mutta kaksi lisäystä tulee myöntämisperusteisiin.

Ensimmäinen lisäys koskee kohtaa pätkätyöt. Satunnaisia ja yksittäisiä työpäiviä voidaan ilman erillispäätöstä tehdä maksimissaan 7 pv/kk ilman, että sillä on vaikutusta kuntalisään.

Toinen lisättävä kohta koskee sisaruksia. Perheen muista, kotona hoidettavista, yli 3-vuotiaista lapsista maksetaan 50 €/kk. Tämä 50€ maksetaan jokaisesta alle esiopetusikäisestä lapsesta.