Kunnanhallitus on päättänyt asettaa kunnan strategialuonnoksen nähtäville kotisivuille 31.5.2022 asti.

Kuntalaiset voivat  nähtävänä oloaikana antaa palaautetta luonnoksesta sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@koski.fi tai toimittamalla kirjallisen vastineen kunnanvirastolle, osoitettuna Kosken Tl kunnanhallitukselle.

Kuntastrategialuonnos_KoskiTl_2022

Kuntalain §:n 37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.