Strategialla tarkoitetaan pitkäjänteistä ja johdonmukaista toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategia on lisäksi viesti siitä mitä asioita kunnassa pidetään tärkeänä. Lyhyen aikavälin tapahtumat tulee peilata strategiaa vasten esim. vuosittainen talousarvion valmistelu.

Kosken Tl kunnan strategiatyön lähtökohtana ovat:

– kuntalaki, kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia sekä kestävää kehitystä alueellaan.

– asukkaiden ja ympäristön hyvinvointi, asukkaiden hyvinvointi ja vaikutusmahdollisuudet sekä lähipalvelut. Yritystoiminnan ja yhteisöjen kilpailukyky ja hyvinvointi. Ympäristön hyvinvointi ja kestävä kehitys.

Hyvä strategia on selkeä kannanotto asioihin jotka koetaan kaikkein tärkeimmiksi ja joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota jotta varmistetaan kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan kehittyminen.

Strategiatyön prosessiin halutaan mukaan kaikki kunnan asukkaan ja erilaiset sidosryhmät mahdollisimman kattavasti yleisötilaisuuksien ja sähköisten viestinten avulla.

Kunnan nettisivuille avataan kysely missä selvitetään koskelaisten hyvinvoinnin ja kunnan kehityksen kannalta keskeisempiä kysymyksiä.

Sidosryhmille kuten yrittäjille järjestetään seminaari missä pohditaan keinoja joilla lisätään asukkaiden, yritysten ja ympäristön hyvinvointia.

Kuntastrategian laadintaa ohjaa kunnanhallitus ja sen nimittämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostuu kunnan johtoryhmästä, kunnanhallituksen nimeämistä luottamushenkilöistä ja henkilöstön edustajasta.

 

Strategiatyön ohjausryhmä

Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
Sivistystoimenjohtaja Mirja Rautavuori-Lehtinen
Tekninen johtaja Jouko Sinkko

Luottamushenkilöinä
Heikki Tuominen
Minna Lehti
Petteri Urmas

Lisäksi kunnanhallitus pyytää työntekijäjärjestöjä nimeämään henkilöstön edustajan strategiatyön ohjausryhmään.