Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön omistajan kannattaa tarkistaa, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen kiinteistöä ja millä aikataululla. Ennen vuotta 2004 rakennetuilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä ei välttämättä täytä nykylainsäädännön mukaista puhdistustehovaatimusta ja vaatii siksi saneerausta. Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen uudistus keväällä 2017 asetti sijaintiin perustuvan määräajan jätevesijärjestelmän saneeraukselle: Jos kiinteistön rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueella, saneeraus on tehtävä 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla kiinteistön omistaja voi itse päättää, milloin tekee tarvittavat parannukset jätevesijärjestelmäänsä. Jätevesijärjestelmän riittävyys tulee tarkistaa viimeistään, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen peruskorjaus.

Jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemus
Jätevesijärjestelmän muuttaminen (uudistaminen tai isompi korjaaminen) on luvanvaraista. Rakennusluvan sijasta haetaan toimenpidelupaa. Toimepidelupahakemuksen löydät täältä linkistä

Lupahakemukseen tarvittavat asiakirjat:
Lupahakemuksen liitteenä on hakijan esitettävä jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja niiden nojalla annettujen ohjeiden lisäksi talousjätevesiasetuksessa esitetyt vaatimukset. Suunnitelman laatijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset, jotka esitetään maankäyttö -ja rakennuslain 120 §:ssä.

  • Jätevesisuunnitelma
  • Asemapiirustus, järjestelmän taso- ja leikkauspiirustus (2 sarjaa)
  • Järjestelmän asennusohjeet + kohdekohtainen rakentamisohje
  • Mitoituslaskelma
  • Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta
  • Naapurin kirjallinen suostumus, kun purkuvedet lasketaan naapurin tai yhteiseen rajaojaan.