Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolain (119/2001)  mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vapautuksen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa säädetyin perustein. Vapautus myönnetään, jos liittäminen muodostuisi kohtuuttomaksi ottaen huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja, kun vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella. Vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle edellytyksenä on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta edellytyksenä on, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Vapautuksen hakemiseen löytyy oma lomake ”Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä” lomakkeet-sivulta. Vapautusta haetaan Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalta.

Kosken Tl vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet näkyvät kunnan karttapalvelussa osoitteessa kartta.koski.fi,  vesihuolto-välilehdeltä.

Muiden kuntien osalta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet löytyvät Auran ja Marttilan kuntien omilta internetsivuilta

Aura: http://www.aura.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kunnallinen-vesijohtovesi/

Marttila: http://www.marttila.fi/asuminen/vesihuoltolaitos/

Pöytyän toiminta-alueista voi tiedustella kunnan teknisestä toimistosta: http://www.poytya.fi/index.php?sivu=tekniset-palvelut

Viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuoliset alueet

Viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden jätevesien käsittelyyn liittyvät säädökset muuttuivat 3.4.2017 alkaen. Tuolloin tuli voimaan laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) ja uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, niin sanottu hajajätevesiasetus (157/2017).

Puhdistusvaatimukset

Ympäristönsuojelulaissa on määritelty perustason puhdistusvaatimus, jonka mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee vähintään

–          orgaanisen aineen osalta 80 %

–          kokonaisfosforin osalta 70 %

–          kokonaistypen osalta 30 %

Perustason puhdistusvaatimuksen sijasta sovelletaan ankarampia puhdistusvaatimuksia, jos niistä muualla säädetään tai määrätään. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimuksia ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Uudessa hajajätevesiasetuksessa on annettu ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkille alueille. Hajajätevesiasetuksessa esitetty ohjeellinen ankarampi puhdistustaso on:

–          orgaanisen aineen osalta 90 %

–          kokonaisfosforin osalta 85 %

–          kokonaistypen osalta 40 %

Ympäristönsuojelun yhteistyökuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu perustason puhdistusvaatimuksia ankarammat vaatimukset ympäristönsuojelumääräysten mukaisilla herkillä alueilla, eli vesistöjen ranta-alueilla (200 m) sekä pohjavesialueilla. Määräyksissä asetetut ankarammat puhdistusvaatimukset ovat hajajätevesiasetuksen ohjeellisen ankaramman puhdistustason mukaiset.

Kunkin kunnan ympäristönsuojelumääräykset löytyvät ympäristönsuojelumääräykset– sivulta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on esitetty kuntien ympäristönsuojelumääräysten mukaiset ranta- ja pohjavesialueet.

Kosken Tl osalta ympäristönsuojelumääräysten mukaiset herkät alueet näkyvät myös Kosken Tl karttapalvelussa osoitteessa kartta.koski.fi,  vesihuolto-välilehdeltä.

Puhdistusvaatimusten täyttäminen

Pohjavesialueet ja ranta-alueet (100 m)

Puhdistusvaatimukset tulee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella täyttää 31.10.2019 mennessä. Huomioon otetaan rakennukset joista muodostuu talousjätevesiä ja etäisyys vesistöön määritetään keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta rakennuksen seinään. Pohjavesialueet ja suuremmat vesistöt on esitetty muun muassa kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja määräysten liitekartoissa. Määräaika koskee myös pienempien vesistöjen ranta-alueita (esimerkiksi purot) joita ei ole ympäristönsuojelumääräyksissä määritetty herkiksi alueiksi. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu siirtymäaika-alueista löytyy täältä:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

Puhdistustehovaatimus  näillä alueilla määräytyy sen mukaan onko alue kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määritetty herkäksi alueeksi. Mikäli alue on määritetty herkäksi alueeksi, tulee määräaikaan mennessä täyttää määräyksissä annetut ankarammat puhdistusvaatimukset. Mikäli alue ei ole määritetty herkäksi alueeksi, määräaikaan mennessä tulee täyttää perustason puhdistusvaatimus.

Muut alueet

Muilla alueilla perustason puhdistusvaatimukset tulee täyttää, kun kiinteistöllä:

  • rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetetut ankarammat puhdistusvaatimukset tulee täyttää ympäristönsuojelumääräysten mukaisilla ranta-alueilla (200 m vesistöstä) samassa yhteydessä edellä mainittuja rakennustöitä tehtäessä.

Mahdollisuus jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen

Pohjavesialueet ja ranta-alueet

Pohjavesialueilla ja 100 metrin etäisyydellä vesistöstä voi ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää luvan poiketa puhdistusvaatimuksista. Poikkeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioon ottaen huomattavan vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisten vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon:

–          kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;

–          kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

–          kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Poikkeamista haetaan kirjallisesti Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalta lomakkeella ”Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä”.  Hakemukseen liitetään tarvittavat liitteet (lomakkeet 3A-3D) jonka perusteella poikkeamista haetaan.  Hakemuksesta myönnetty oikeus poiketa puhdistusvaatimuksista raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. Samalla lomakkeella voi hakea tarvittaessa myös kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta.

Muut alueet

Remontin yhteydessä edellytettävästä jätevesien käsittelyjärjestelmän perustason puhdistusvaatimusten täyttämisestä ei voida poiketa.

Milloin ympäristönsuojelulain käsittelyvaatimuksia ei sovelleta?

Ikään perustuva vapautus

Jos kiinteistön talousvesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen, jätevesien puhdistusvaatimuksista vapautettuja ovat kiinteistönhaltijat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta viimeistään 9.3.2011 (eli 9.3.1943 tai aiemmin syntyneet). Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Mikäli kiinteistön jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan kiinteistön jätevesijärjestelmä määrätä uusittavaksi, jotta jätevesijärjestelmän puhdistusteho vastaa lain määräyksiä tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Jos kiinteistön haltija vaihtuu eikä hän täytä ikäehtoa, automaattinen vapautus raukeaa. Vapautusta korkean iän perusteella ei tarvitse erikseen hakea.

Vähäinen jätevesimäärä

Mikäli jäteveden määrä on vähäinen eikä siihen sisälly vesikäymälän jätevesiä, voidaan jätevedet johtaa puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet eivät kuitenkaan saa valua suoraan vesistöön. Rajatapauksissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee, milloin jätevesien määrän katsotaan olevan vähäinen.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen

Kun rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan järjestelmän toimintaa, tulee tätä koskeva suunnitelma liittää maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen. Suunnitelman sisällöstä on säädetty ympäristönsuojelulain 157 a §:ssä ja hajajätevesiasetuksen 6 §:ssä. Kiinteistölle sopivaa jätevesijärjestelmää suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan. Kunnan ympäristönsuojelusta saa alueella toimivien suunnittelijoiden yhteystietoja. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävissä lupahakemuksissa neuvoo kunnan rakennusvalvonta.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla kiinteistöillä on oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka säilytetään kiinteistöllä. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Selvityksen tulee sisältää kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta ja arvio ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot. Käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee sisältää tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Tarkemmin selvityksen ja käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöstä on määrätty hajajätevesiasetuksessa (§ 5 ja § 7). Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu edellä mainittu suunnitelma (ks. kohta jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen), selvitystä ei tarvita. Selvitys jätevesijärjestelmästä on oltava myös kiinteistöllä jolle on myönnetty edellä mainittuja vapautuksia tai jäteveden määrä on vähäinen.

Lomakkeet

Poikkeamishakemuksen lomakkeet löytyvät Lomakkeet -sivulta tai niitä voi hakea kunnanvirastolta. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella verkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle ja haja-asutusalueella käsittelyvaatimuksista poikkeamiselle on omat lomakkeensa. Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä kunnan ympäristönsuojelusta. Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot ympäristönsuojelu -sivulta.

Vesihuoltotulkki

Suomen ympäristökeskuksessa SYKE:ssa on tehty helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, joka auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko uudet jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä. Vesihuoltotulkki auttaa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa. Huomioitavaa on, että Vesihuoltotulkin ehdotukset ovat vain suuntaa antavia. Lisätietoja saa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta tai jätevesisuunnittelijoilta.

SYKE:n tiedote asiasta löytyy täältä:

http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Vesihuoltotulkki_auttaa_kiinteiston_halt(44842)

Suora linkki Vesihuoltotulkki-sovellukseen:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely/Kiinteiston_omistajalle/Vesihuoltotulk

Neuvontaa

Valonia tarjoaa puolueetonta jätevesineuvontaa haja-asutusalueilla.

Kaikki ympäristönsuojelun yhteistyökunnat ovat mukana Valonian vesiyhteistyössä. Valonia auttaa ja neuvoo asukkaita ja mökkiläisiä jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Voit kysellä tietoa mm. erilaisista jäteveden käsittelymenetelmistä, niiden kustannuksista ja toimivuudesta sekä lainsäädännön vaatimuksista. Lue lisätietoa Valonian nettisivuilta.

Valonian vesiasiantuntijat neuvovat kiinteistönomistajia puhelimitse arkisin klo 9-16.

Yhteystiedot ovat:
Katariina Yli-Heikkilä puh. 040 552 2369
Jarkko Leka puh. 040 197 2265

Lisätietoja jätevesistä:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (erityisesti 154-158 § ja 238 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157

Vesihuoltolaki 119/2011 (erityisesti 10-11 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristö.fi –sivuston tietoa jätevesistä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely