1.8.2015 alkaen esiopetus muuttui velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen osallistutaan sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta.

Kosken Tl kunnan varhaiskasvatus järjestää perusopetuslain mukaista esiopetusta 6 vuotiaille 5 päivänä viikossa 4 tuntia päivässä. Lukuvuoden aikana annettavan esiopetuksen tuntimäärä on vähintään 700 tuntia. Esiopetuksessa noudatetaan pääosin koulun työ- ja loma-aikoja. Tarkemmat työ- ja loma-ajat jaetaan vanhemmille päätöksen yhteydessä.

Oppimateriaalit ovat maksuttomia ja lapset saavat jokaisena esiopetuspäivänä maksuttoman aterian. Esiopetukseen otetulla lapsella on oikeus tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukeen sekä oppilashuoltoon.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan kirjallisesti. Esiopetuksen ikmoittautumislomakkeet lähetetään postitse koteihin edeltävä keväänä, helmi-maalikuussa.

Kosken Tl kunnassa esiopetus on ollut sivistystoimen alaisuudessa vuoden 2013 alusta. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään 6-vuotiaille viitenä päivänä viikossa kouluvalmiuksien kehittämiseksi. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Töpöhännän Tupa

Töpöhännän Tuvassa toimii yksi ryhmä. Viime vuosina ryhmä on ollut esiopetusryhmä, mutta tilanne kausittain voi vaihdella.

Töpöhännässä järjestetään myös koululaisten aamuhoito.

Aukioloajat määräytyvät lasten hoitoaikojen mukaan.

Töpöhännän Tuvassa toimii kokopäiväinen esiopetusryhmä. Ryhmässä työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja yksi lähihoitaja.

Töpöhännässä järjestetään myös esiopetuksessa olevien lasten osapäivähoito ja koululaisten aamuhoito.

Aukioloajat määräytyvät lasten hoitoaikojen mukaan.

 

Kuljetus esiopetukseen

Perusopetuslakiin on tehty lisäys 19.12.2003/1139 § 32 joka koskee myös esiopetuksen piirissä olevia oppilaita.

Lain 32§ ”…Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.”

Kosken Tl sivistyslautakunta on kokouksessaan 9.12.2016 päättänyt:

  • Kuljetusmatkan alaraja on vähintään 3 km
  • Kuljetus- tai saattoavustus on 0,20 €/km
  • Anomukset tulee osoittaa varhaiskasvatusjohtajalle

 

Kosken Tl kunnan Esiopetuksen opetussuunnitelma

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Opetuksen järjestäjä ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset opetussuunnitelmaa laatiessaan.

 

Kosken Tl kunnan Esiopetuksen opetussuunnitelma

Kosken Tl kunnan Esiopetuksen opintosuunnitelma 2023

 

Tiedustelut

Varhaiskasvatusjohtaja                            044 744 1132