Tehtävä ja tavoite

Erityisopetus on oppimisen esteitä ja kouluvaikeuksien syntymistä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Erityisopetus tukee oppilaan kehitystä, kasvua ja oppimista.Yleistavoitteena on oppilaan itseluottamuksen tukeminen ja oppimismotivaation lisääminen.

Muodot

Erityisopetusta annetaan
– Yksilöopetuksena (esim. puheopetus)
– Pienryhmäopetuksena (äidinkielen ja matematiikan pienryhmät)
– Samanaikaisopetuksena (luokassa)

Painopisteet

Puheopetus keskittyy kouluikäisten kohdalla äännevirheiden korjaamiseen. Luki-opetuksen tavoitteena on mm. oppilaan aloitekyvyn herättäminen sekä tehtävien loppuunsuorittamisen ja tarkastamisen korostaminen.