Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi saakka. Vanhemmat vastaavat kuitenkin lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista tämän ikärajan jälkeenkin, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

 

Elatusapu

Vastuu lapsen elatuksesta kuuluu lapsen vanhemmille. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua riippumatta mahdollisesta yhteishuollosta.

Elatusapua koskeva sopimus voidaan vahvistaa lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistossa tai käräjäoikeudessa. Vahvistettua elatussopimusta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, mikäli olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti ja pysyvästi. Jollei elatusapuja makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvollisen tulosta tai omaisuudesta. Kela vastaa maksamatta jääneiden elatusapujen perinnästä.

Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän ikärajan jälkeenkin vanhemmat vastaavat koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

 

Elatustuki

Kela hoitaa elatustukien maksatusta ja elatusapujen perintää

Pyydämme asioimaan elatustuen maksuun ja elatusavun perintään liittyvissä asioissa Kelan toimistossa.

 

Indeksikorotus

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia korotetaan 0,77 prosenttia 1.1.2020 lukien.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Korotusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalitoimistosta.
Jos lapsen elatustuki maksetaan Kelasta tai elatusapujen perintä hoidetaan ulosoton kautta, merkitsee em. viranomainen sopimuksiin myös indeksikorotukset.

 

Tiedustelu

Lastenvalvoja                   044 744 1138

Toimistosihteeri              044 744 1127