Kokous 4/2020                  24.6.2020                                                  52-60 §

52 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
53 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
54 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1.-30.4.2020
55 §               Ympäristölupapäätös, Uyanna Export, Pöytyä
56 §               Päätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta luvanvaraisen
toiminnan olennaisesta muuttamisesta, Marko Sankari, Pöytyä
57 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Oy Teboil Ab, Koski Tl
58 §               Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
ympäristövaikutusten   arviointimenettelyn soveltamistarpeesta,
Simolan Tila Oy,   Pöytyä
59 §               Ilmoitusasiat
60 §               Muut asiat

Ympäristönsuojelultk_20200624 Pöytäkirja