RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 25.4.2019 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET
Lupatunnus                                Kiinteistö
§                                                    Lupatyyppi
Toimenpide

284-2019-32                               284-403-2-64 (Perälä)
49                                                  Toimenpidelupa
Myönnetty                                   Tilapäinen lupa siirtotallille

Yhteensä                                      1 päätöstä

Kosken Tl kunta 25.4.2019

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 29.4.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

OIKAISUVAATIMUS
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lautakunnan käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 13.5.2019.

Tämä ilmoitus tulee pitää julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 26.4.2019 – 14.5.2019.