Yhteystiedot

Kosken Tl kunta
Härkätie 5
31500 Koski Tl

Puh. (02) 484 410

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@koski.fi

Keskustan live-kamera

Tapahtumakalenteri

Julkaistu: 08.06.2017 Kirjaston näyttelyt kesäkuussa 08.06.2017

Julkaistu: 21.06.2017 Futiskoulu 26.06.2017

Julkaistu: 07.06.2017 Kesäteatteri 07.07.2017

Näytä kaikki tapahtumat

Jätevesien käsittely

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi määritetyillä alueilla jätevedet tulee johtaa viemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet on käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Viemäriverkostojen ulkopuolisten alueiden (= haja-asutusalueiden) jätevesien käsittelyyn liittyvät säädökset muuttuivat maaliskuussa 2011, jolloin tuli voimaan ympäristönsuojelulain muutokset ja uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus). Uusilla säännöksillä kohtuullistettiin puhdistusvaatimuksia mutta säilytettiin riittävä ympäristönsuojelun taso jolla ehkäistään lähiympäristön ja lähivesien pilaantuminen. Hajajätevesiasetus koskee asuinrakennuksia, loma-asuntoja, karjatilojen maitohuoneita ja kodin yhteydessä olevaa elinkeinotoimintaa.

Hajajätevesiasetusta muutettiin vielä 1.4.2015 siirtymäajan osalta siten, että ennen 1.1.2004 kiinteistöllä olleiden käyttökuntoisten järjestelmien, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia, tulee täyttää uudet vaatimukset 15.3.2018 mennessä (aiemmin 15.3.2016 mennessä). 1.1.2004 jälkeen rakennettuja jätevesijärjestelmiä asetuksen vaatimukset koskevat heti säännöksen voimaantulosta 15.3.2011 alkaen.

Puhdistusvaatimukset

Uudessa hajajätevesiasetuksessa määritellään puhdistustehon vähimmäisvaatimustasoksi

  • orgaanisen aineen osalta 80 %
  • kokonaisfosforin osalta 70 %
  • kokonaistypen osalta 30 %

Paikallisesti voidaan määrätä ankarampia puhdistusvaatimuksia jolloin puhdistustehon vähimmäisvaatimustaso on

  • orgaanisen aineen osalta 90 % 
  • kokonaisfosforin osalta 85 % 
  • kokonaistypen osalta 40 %

Ankaramman puhdistusvaatimuksen alueet tullaan esittämään kunkin yhteistyökunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään parhaillaan ja ne tulevat voimaan todennäköisesti vuonna 2015.

Mahdollisuudet poikkeuksiin jätevesijärjestelmän uusimisessa

Mikäli jäteveden määrä on vähäinen eikä siihen sisälly vesikäymälän jätevesiä, voidaan jätevedet johtaa puhdistamatta maahan, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevedet eivät kuitenkaan saa valua suoraan vesistöön. Kiinteistöllä tulee olla hajajätevesiasetuksen mukainen selvitys käytössä olevasta jätevesijärjestelmästä. Rajatapauksissa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee, milloin jätevesien määrän katsotaan olevan vähäinen.

Kiinteistönomistajat jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta lain voimaan tullessa (9.3.2011) vapautuvat jätevesien puhdistamisen vaatimuksista automaattisesti. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajanasuntoja. Mikäli kiinteistön jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan kiinteistön jätevesijärjestelmä määrätä uusittavaksi, jotta jäteveden puhdistusteho vastaa asetuksen määräyksiä tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Jos kiinteistön haltija vaihtuu eikä hän täytä ikäehtoa, automaattinen vapautus raukeaa. Vapautusta korkean iän perusteella ei tarvitse erikseen hakea.

Kerrallaan korkeintaan viiden vuoden mittaista vapautusta vaatimusten täyttämisestä voi hakea sosiaalisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai näihin rinnastettava muu sosiaalinen este. Vapautusta haetaan kirjallisesti Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalta lomakkeella "Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi". Hakemuksen liitteeksi tulee tehdä selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta lomakkeella "Selvitys varallisuudesta" ja lisäksi erillinen selvitys lomakkeella "Selvitys kiinteistön haltijan työttömyydestä, sairaudesta tai sosiaalisesta suoritusesteestä".

Mikäli alueelle ollaan ulottamassa vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto lähivuosina 15.3.2018 jälkeen, voidaan kiinteistölle myöntää kerrallaan enintään viiden vuoden määräajaksi vapautus asetuksen mukaisista jätevesien puhdistusvaatimusten täyttämisestä. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta voi kysyä kunnan teknisestä toimistosta. Vapautusta jätevesien puhdistusvaatimusten täyttämisestä haetaan kirjallisesti Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalta lomakkeella "Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi".

Jätevesijärjestelmän suunnitelma ja rakentaminen

Jos rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan käytössä olevan järjestelmän toimintaa, tulee tätä koskeva suunnitelma liittää rakennuslupahakemukseen tai toimenpidelupahakemukseen. Kiinteistölle sopivaa jätevesijärjestelmää suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan. Kunnan ympäristönsuojelusta saa alueella toimivien suunnittelijoiden yhteystietoja. Rakennuslupa- ja toimenpidelupa-asioissa neuvoo kunnan rakennusvalvonta.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kaikilla kiinteistöillä on oltava jätevesijärjestelmää koskeva selvitys, jota säilytetään kiinteistöllä. Viranomainen pyytää sitä vain tarvittaessa. Selvitys jätevesijärjestelmästä on oltava myös kiinteistöillä joille on myönnetty edellä mainittuja vapautuksia tai jäteveden määrä on vähäinen.

Vapautus vesihuoltoverkostoon liittämisestä

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin.

Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja kiinteistölle halutaan hakea vesihuoltolain 11 §:n perusteella vapautusta vesihuoltolaitoksen viemäri- ja/tai vesijohtoverkostoon liittämisestä, vapautusta tulee hakea lomakkeella "Vapautushakemus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä". Vapautusta haetaan Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalta. Lomakkeet-sivulta löytyy lomake sekä ohje hakemuksen tekemiseen.

 

Lomakkeet

Vapautushakemusten lomakkeet löytyvät Lomakkeet-sivulta tai niitä voi hakea kunnanvirastolta.

Lisätietoja aiheesta:

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (erityisesti 154-158 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209/2011:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110209

Vesihuoltolaki 119/2011 (erityisesti 10-11 §):
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristö.fi –sivuston tietoa jätevesistä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
Intra | © 2012 Koski Tl

Voimassa oleva dokumentti on osoitteessa www.koski.fi.
Tämä kopio on ote tulostuspäivän versiosta jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaan.